زندگينامه سرلشكر خلبان شهيد محمدهاشم آل آقا

زندگينامه سرلشكر خلبان شهيد محمدهاشم آل آقا

اين بار سخن از رادمردي است كه در سراسر زندگي پرافتخارش چونان عقابي تيزچنگ پاسدار حريم هوايي اين كشور بود و آن زمان كه روح بي قرارش راه پروازي بلندتر را در پيش گرفت، كالبد خاكيش را به آغوش گرم آبي نيلگون خليج فارس سپرد تا ترجمان پيوندي معنادار بين آسمان و دريا باشد. او كه طنين صداي مردانه اش، آرامش بخش و قوت قلب خلبانان اف-۴ و اف-۵ و هواپيماهاي ترابري بود. عقاب سرفراز آسمان ايران زمين،سرلشكر خلبان شهيد هاشم آل آقا.

alaga-koochak

ادامه مطلب